Verzending van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen bij een bestelling voor 11.00 uur de dag zelf nog verzonden, na ontvangst van uw betaling. Bestellingen na 12.00 worden de dag nadien verzonden. Verzendingen gebeuren standaard via GLS met een levertijd van ongeveer 24 uur. Als u de voorkeur geeft aan een Express verzending, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Indien u een express verzending verkiest, neem dan contact met ons op voordat u deze bezorgwijze kiest.

Voor bestaande klanten wordt de verzending meteen opgestuurd indien deze voorradig is, de betalingstermijn is 30 dagen.

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. De verzendkosten bedragen voor bestellingen onder €250 en binnen EU €7. Voor bestellingen met een waarde van meer dan €250 zijn de verzendkosten gratis. Voor landen buiten EU gelden andere tarieven. We raden u aan uw artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen, voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan gevoelige voorwerpen.

Weergave van de voorraad op de website wordt 1 maal per week geüpdatet. Deze aanduiding is slechts een indicatie van onze stock en is niet bindend.

Recht van de Klant tot afstand doen van de Overeenkomst (teruggeven van het Goed)

1. De Consument is gerechtigd om van de Verkoopovereenkomst gesloten op afstand zonder het aangeven van reden afstand te doen. Het gebeurt door middel van een schriftelijke verklaring ingediend binnen 14 (veertien) dagen vanaf het uitgeven van het Goed aan de Consument. Om deze termijn te behouden is alleen het verzenden naar het adres van de Verkoper van de genoemde verklaring binnen aangegeven termijn nodig.

2. Bij afstand doen van de Verkoopovereenkomst gesloten op afstand, wordt de overeenkomst als ongedaan beschouwd en de Consument is van alle verplichtingen vrijgesteld. Wat verleend werd, dient in een ongewijzigde staat terug te worden gegeven tenzij de wijziging met een gewoon gebruik verbonden was. De teruggave van wederzijdse diensten dient onmiddellijk te gebeuren maar niet later dan binnen 14 dagen.

3. Het Goed dient naar het adres van de Verkoper teruggegeven worden.

Verplichtingen van de handelaar bij herroeping

4. De handelaar vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief, voor zover van toepassing, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst overeenkomstig artikel 1 te herroepen.

5. De handelaar verricht de terugbetaling als bedoeld in de eerste alinea onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

6. Onverminderd lid 4 wordt van de handelaar niet verlangd de bijkomende kosten terug te betalen, als de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de handelaar aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

7. Behoudens wanneer de handelaar heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag de handelaar, voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Verplichtingen van de consument bij herroeping

8. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel 1 aan de handelaar heeft medegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de handelaar of aan een persoon die door de handelaar gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen" tenzij de handelaar aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

9. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

10. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

11. Het recht tot afstand doen van de overeenkomst is niet van toepassing op situaties:

1) dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2) de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4) de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

5) de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

6) de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7) De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

8) overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de handelaar bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

9) de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

11) overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.