Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 

 

1.         De betalingen geschieden contant, zonder korting, op onze maatschappelijke zetel binnen de 30 dagen na factuurdatum.

2.         De koper wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de koper zodra zij te zijner beschikking werden gesteld.

3.         Onze levertermijnen worden slechts bij wijze van indicatie opgegeven zodat zij geen vaste verbintenis inhouden.

4.         Bij annulering of gedeeltelijke annulering van de bestelling, zal de koper de verkoper minimum 4 maanden voor de geplande levering op de hoogte brengen. De verkoper heeft het recht om een annuleringskost in rekening te brengen. De verkoper heeft het recht om de prijzen per stuk aan te passen, alsook een aanpassing met terugwerkende kracht op basis van de geleverde stukken aan te rekenen.

5.         Elke som die niet op de vervaldag betaald is zal, van rechtswege en zonder aanmaning, worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 10 %, met een minimum van 50 €, bij wijze van forfaitaire en onvermiderbare schadeloosstelling, naast de moratoire intresten tegen 10 %per jaar, die eveneens vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, zonder dat er een aanmaning nodig is.

6.         De goederen worden als aanvaard beschouwd wanneer binnen 8 dagen na hun ontvangst geen enkele klacht werd ingediend.

7.         In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.